zondag 6 december 2009

Foto's zaterdag 5 december: DâK met vlag en wimpel mee naar BrusselDe Aalsterse Klimaatkoepel steunt de doelstellingen van de KlimaatcoalitieDe Klimaatcoalitie is apolitiek en pluralistisch en bestaat sinds drie jaar. Deze vzw werd opgericht in juni 2008 en bestaat uit ongeveer zeventig Belgische (tweetalige, Franstalige en Nederlandstalige) verenigingen die eigenlijk behoren tot drie grote families: milieuorganisaties: WWF België, Greenpeace België, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Friends of the Earth België, Natuurpunt, Natagora, Nature et Progrès, ... Noord-Zuidbewegingen: 11.11.11 Koepel van de Vlaamse Noord- Zuidbeweging, CNCD-11.11.11, Oxfam Solidariteit, ... sociale en sociaal-culturele verenigingen: ACV-CSC, ABVV-FGTB, Gezinsbond, Ligue des familles, Chiro, Scouts, Climat et Justice sociale, ...

Zo een diverse verzameling actoren uit de civiele samenleving is heel uitzonderlijk in de Belgische context.
Als gezamenlijk platform staan al deze organisaties achter dezelfde eis in verband met de klimaatverandering: zij willen dat de beleidsmakers krachtige maatregelen nemen om de klimaatramp te vermijden die niet alleen een bedreiging vormt voor het leefmilieu, maar ook voor de sociale cohesie en de meest kwetsbare mensen in het Zuiden en in het Noorden.
In 2008 stelden zij een gemeenschappelijk memorandum op, waar alle organisaties achterstaan.
De acties van het netwerk zijn bedoeld om een breed publiek te sensibiliseren voor de uitdagingen van de klimaatverandering. Zo bracht de Klimaatcoalitie in december 2007 en 2008 de burgers op de been voor het klimaat. Aan de eerste editie namen meteen meer dan 5000 mensen deel.
Verder organiseert de coalitie regelmatig activiteiten voor haar eigen leden, om hen aan te zetten tot een CO2-zuiniger gedrag en om hun de mogelijkheid te bieden hun kennis over de klimaatverandering te verdiepen. Zo waren er in 2008 twee seminars om hen beter te informeren over de soms heel technische inzet bij de onderhandelingen over klimaatverandering.

Samen met zijn leden onderschrijft DAK de voorwaarden van een duurzaam klimaatbeleid zoals geponeerd in het memorandum van de ‘Klimaatcoalitie’. Een dergelijk beleid steunt op drie pijlers.
1. De maatregelen omtrent mitigatie, het verminderen van de broeikasgassen, werd al in het Kyotoprotocol van 1997 vastgelegd. België moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, maar ook ambitieuze doelstellingen vastleggen op korte en middellange termijn.
2. Een duurzaam klimaatbeleid is ook onlosmakelijk verbonden met een duurzaam ontwikkelingsbeleid. Het Noorden ligt aan de basis van de verslechterde situatie in het Zuiden. De Millenniumdoelstellingen die in 2000 door de landen van de Verenigde Naties werden ondertekend moeten door de klimaatsveranderingen bijgestuurd worden. Meer financiële middelen zijn nodig om in het Zuiden een duurzaam leefmilieu waar te maken.
3. Ten slotte moet het klimaatbeleid ook sociaal rechtvaardig zijn. De basisrechten zoals huisvesting, verwarming, koeling, elektriciteit moeten voor iedere aardbewoner gewaarborgd zijn zonder de aarde te belasten. Op lokaal vlak kan DAK de plannen in het voorgestelde klimaatbeleid mee ondersteunen door het stimuleren van hernieuwbare energieproductie en extra energie-efficiëntie.

De volledige tekst van het Memorandum vindt u hier: http://www.klimaatcoalitie.be/Memorandum


Lidmaatschap van de Klimaatcoalitie:

De Klimaatcoalitie vraagt dat haar leden voldoen aan de volgende voorwaarden:

In het kader van hun activiteiten bijzondere aandacht besteden aan het thema van het klimaat en aan de ecologische, Noord-Zuid- of sociale dimensie ervan.
Hun personeel, vrijwilligers en leden sensibiliseren voor de problematiek van de klimaatverandering en voor de dringende noodzaak om tot actie over te gaan.
De oproepen tot mobilisatie van de Klimaatcoalitie ondersteunen door ze bekend te maken bij de eigen achterban en indien mogelijk meehelpen bij de uitvoering van acties die de coalitie organiseert.
Bij het interne beheer maatregelen volgen om de CO2-uitstoot van de eigen organisatie te verminderen.
De initiatieven van andere leden en/of partners van de coalitie bekendmaken.


De Klimaatcoalitie telt als leden: De leden van de Klimaatcoalitie : 11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging ABVV-FGTB ACV-CSC ACW Arbeid & Milieu Associations 21 ATB Natuurvrienden Bond Beter Leefmilieu BRAL Broederlijk Delen CGSLB-ACLVB Chirojeugd Vlaanderen Climat et Justice Sociale - Klimaat en sociale rechtvaardigheid CNAPD CNCD-11.11.11 Coalition Climat - Klimaatcoalitie Dialoog écoconso Ecolife Entraide et Fraternité Equipes Populaires EURACME EVA Fédération Inter-Environnement Wallonie Fietsersbond Friends of the Earth Gezinsbond Globelink GRACQ GREEN Greenpeace Belgium IEB IERPE Imagine demain le monde intal JNM JOC & JOCF Joetz KAJ KAV KOMOSIE KrisKras KSJ-KSA-VKSJ Nationaal kwb eensgezind Les Amis de la Terre-Belgique Les Scouts Liberale Vrouwen Liga voor Mensenrechten Ligue des Familles Links Ecologisch Forum MOC Natagora Nature & Progrès Belgique Natuurpunt Netwerk Bewust Verbruiken Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede Oxfam Wereldwinkels Oxfam-Magasins du monde Oxfam-Solidarité - Oxfam-Solidariteit Pax Christi Vlaanderen Réseau IDée Scouts en Gidsen Vlaanderen VELT Vereniging voor Bos in Vlaanderen VIBE VIVA-SVV VODO Vogelbescherming Vlaanderen Vrede Vredeseilanden Vrouwenraad WWF