vrijdag 6 juli 2012

Aalst kan van natuurlijke Denderoevers 
aan Wijngaerdveld een boeiend parkproject maken. Persbericht 6 juli 2012

Vandaag hebben Natuurpunt Afdeling Aalst en De Aalsterse Klimaat Koepel (DâK) op een persconferentie langs de Dender, het inhoudelijk luik van Aalsterse ‘Big Jump’ voorgesteld.
We vragen meer ruimte voor groene Denderoevers met meer natuur in de stad. Water in de stad is van belang als ecologische verbinding tussen de stad en de omliggende gebieden. Het water van de Dender wordt steeds properder maar voor de natuur is meer nodig; ruimte voor groene oevers als leefgebied voor plant en dier.

Als mascotte voor deze campagne kiezen we voor de fuut. Deze watervogel was een zeldzame verschijning tot in de jaren '90 de waterkwaliteit verbeterde en de bescherming tegen jacht, resulteerde in groeiende aantallen. Er zwemmen nu futen met hun jongen op de Dender tot in het Aalsterse stadscentrum. Ook de spectaculaire ijsvogel valt er geregeld te observeren. Deze echte watervogels hebben echter rustige groene oevers nodig om te nestelen. Aan propere rivieren tussen betonnen muren hebben ze niets ...

 


Er zijn in het centrum van Aalst nog relatief veel onverharde, groene stroken Denderoever overgebleven. Natuurpunt Aalst en DâK vragen aandacht voor diverse beleidsdossiers die de Aalsterse waterkant de komende jaren aanzienlijk zullen beïnvloeden en die een bedreiging en/of opportuniteit vormen voor de uitbouw van een keten van groene Denderoevers in het centrum van Aalst.
De plannen voor het RUP stadspark nemen het groen op linkeroever (ter hoogte van site Electrabel) op de schop en de stroomopwaartse verplaatsing van de stuwsluis (site Schotte) neemt langs de Dender een stuk parkgebied in van de Gerstjens. Er is nog geen zicht op de natuurcompensaties , hoewel er grote risico’s zijn op verdroging, doordat het waterpeil van de Dender daar zal verlagen.
Het nieuwe Werfplein is een zeer steens project geworden zonder plaats voor gelijkgronds groen.
De opwaardering van de stationsparking staat ook nog op het programma. Ter hoogte van de jachthaven (lokatie van de Big Jump) is er nog een zachte oever met een mooie rietkraag aanwezig,  maar het is onzeker of die zal kunnen blijven.

Tenslotte is er de zone langs het Wijngaardveld met een onverharde Denderoever en met veel onbenutte potenties inzake natuur en zachte recreatie.Een concreet project : een ecologisch Wijngaardpark
langs de oevers van de Dender

Heidelien Bultynck en Steven Plas van de vzw MIER stelden een visieschets voor met concrete voorstellen om de Denderoevers ter hoogte van het Wijngaardveld om te vormen tot een aantrekkelijke groen-recreatieve zone. Langs het industrieterrein Wijngaardveld ten Noorden van het stadscentrum, van viaduct tot zwaaikom, ligt een dertig meter brede groenstrook van ongeveer één km lengte. Enkel vissers kennen die groenzone, de meeste Aalstenaars zijn er nog nooit geweest.
Deze zone biedt veel mogelijkheden voor zachte recreatie en natuur vlakbij de stadswijken die open ruimte en groen missen. Op basis van een inrichtingsplan en in overleg met de omwonenden, hengelaars en omliggende bedrijven kan deze zone uitgroeien tot een nieuwe groene troef voor Aalst.

 
Een blauwgroen lint langs de Dender met aantrekkelijke wandel- en fietspaden, een oeverwand met broedgelegenheid voor oeverzwaluw en ijsvogel , hengelplaatsen, een degelijke parkeerstrook met groenscherm, ligweide in bloemrijk grasland, een brede oevervegetatie met vispaaiplaats, poelen met een vogelkijkwand, … De visieschets kan u ook vinden op : http://www.mier.be/ndw/ndw.jpg

We hopen dat het Aalsterse stadsbestuur deze concrete voorstellen naar aanleiding van de Big Jump grondig in overweging zal nemen en duidelijk zal kiezen voor meer groene oevers en voor meer natuur in de stad Aalst.
Bekijk het gebied via Google-Maps : https://maps.google.nl/maps?hl=nl&q=aalst+wijngaerdveld&ie=UTF-8


 
 
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten